სტრატეგია და მისი განხორციელების სამოქმედო გეგმის ჩამოყალიბება