ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება და დანერგვაში მხარდაჭერა