შრომის ანაზღაურების სისტემის განვითარება და მოტივაციის სისტემის ფორმირება