გენერალური სტრატეგიისა და ორგანიზაციული სტრუქტურის კონცეფციის ფორმირება