2009 წლის სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის ფორმირება