განვითარების მიმართულებების გამოკვეთა და თითოეული მიმართულებით ეფექტიანი სამოქმედო გეგმების შემუშვება