სტრატეგიის რევიზია, სამოქმედო გეგმების ფორმირება და გეგმების მართვა