სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმების ფორმირება და გეგმების მართვა