სამედიცინო და საოპერაციო დეპარტამენტების ერთიანი ორგანიზაციული სტრუქტურის დამუშავება