სამედიცინო დაწესებულებების მართვის ტექნიკური დავალების ფორმირება