ხარისხის განვითარებისა და კონტროლის სისტემის კონცეფციის ფორმირება