პროგრამული უზრუნველყოფის განვითარების ალტერნატივების კვლევა და შეფასება