ორგანიზაციული სტრუქტურის დამუშავება და დანერგვისთვის მომზადება