სტრატეგიის, სტრუქტურისა და მოტივაციის სისტემის ფორმირება