ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება და შესაბამისი დოკუმენტაციის – დებულებების და თანამდებობრივი ინსტრუქციების მომზადება