შეფასების სისტემისა და სამუშაო აღწერების ფორმირება