თვითმმართველი ერთეულების ორგანიზაციული სტრუქტურის მოწყობის პრინციპების ფორმირება