ორგანიზაციული სტრუქტურის და სამოტივაციო კონცეფციის ფორმირება