მომსახურების სატარიფო პოლიტიკისა და ფასწარმოქმნის ძირითადი პრინციპების შემუშავება