ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება და სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის ფორმირება