ორგანიზაციის საქმიანობის პოლიტიკისა და ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება