სტრატეგიისა და 1 წლიანი სამოქმედო გეგმის ფორმირება, ორგანიზაციული მოწყობის ფორმირება