ორგანიზაციის სტრატეგიის, სტრუქტურის და წლიური სამოქმედო გეგმის დამუშავება