ორგანიზაციულ მოწყობაში არსებული ხარვეზები და მათი აღმოფხვრის წინადადებების მომზადება