დაგეგმვისა და კონტროლის ერთიანი სისიტემის ფორმირება და დანერგვა