ორგანიზაციული სტრუქტურის აღწერა, დებულებების ფორმირება