ორგანიზაციული სტრუქტურის ფორმირება და დანერგვისთვის საჭირო წინაპირობების მომზადება