ორგანიზაციული სტრუქტურის განვითარება და შრომის ანაზღაურების და მოტივაციის სისტემის ფორმირება