დაგეგმვისა და კონტროლოს პროცესის ეფექტიანობის ამაღლების მიზნით სპეციალური ინსტრუქციის მომზადება