ანგარიშთა მმართველების საქმიანობის შეფასება და წახალისების სისტემის დამუშავება