ორგანიზაციული სტრუქტურის შემუშავება და დანერგვის წინაპირობების მომზადება