განვითარების სტრატეგიისა და ტაქტიკური გეგმის ფორმირება