დაგეგმვისა და კონტროლის ინტეგრირებული სისტემის ფორმირება და დანერგვა; გენერალური სტრატეგიული პაკეტის ფორმირება