ოსახლეობის საბანკო სისტემისადმი ნდობის ამაღლების მიზნით ღონისძიებების დამუშვება