ორგანიზაციული მოწყობის ალტერნატიული სქემის ფორმირება