მართვის ოპტიმალური ორგანიზაციული სტრუქტურის შექმნა და ყველა სტრუქტურული ერთეულის დებულების მომზადება