ფიზიკური და იურიდიული პირების მომსახურების პროცესების ნაწილის ოპტიმიზაცია