რეგიონალური განვითარების სამსახურის სრულყოფის ღონისძიებების დამუშავება