კორპორატიული ბანკირების მუშაობის გაუმჯობესების მეთოდოლოგიის შემუშავება