საქმიანობის ეფექტურობის დონის ამაღლებისათვის საჭირო ცვლილებების ორგანიზება