ფილიალებში საკრედიტო ადმინისტრაციის ამოქმედების სამუშაოების დაგეგმვა