მარკეტინგის დეპარტამენტის შიდაორგანიზაციული მოწყობის ფუნქციონალურ-სტრუქტურული მოდელის დამუშავება