შრომის ანაზღაურების სისტემის კონცეფციისა და მისი დანერგვის გზის დამუშავება