გაყიდვების სტიმულირების სისტემაში არსებული ნაკლოვანებების, ამ ნაკლოვანებების გამოსწორების შესაძლებლობებისა და სისიტემაში ფილიალების ინტეგრაციის გეგმის მომზადება