საკრედიტო დეპარტამენტის საქმიანობის ახალი ორგანიზაციული მოდელის ფორმირება და დანერგვა