მომსახურების ხარისხის მართვის პოლიტიკის განხორციელებისათვის საჭირო წინაპირობების შექმნა