ტექნიკური დავალების ფორმირება მთავარი საოპერაციო პროცესის პროგრამული უზრუნველყოფისათვის