ორგანიზაციული სტრუქტურის დახვეწა და მასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის შემუშავება