კრიზისის შედეგად კლიენტებზე მომხდარი უარყოფითი გავლენის შემცირების გზების დამუშავება