მომავალი წლის სტრატეგიული და სამოქმედო გეგმის შემუშავებაში მხარდაჭერა